Zielone Parki Przedsiębiorczości

ZPP stanowią instrument podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez ochronę środowiska.

Celem ZPP jest przede wszystkim przyciągnięcie inwestorów na dany teren, stworzenie nowych miejsc pracy (na obszarze Parku i poza nim) oraz stymulacja dalszego rozwoju gospodarczego regionu.

Na atrakcyjność danego parku przedsiębiorczości wpływają różne czynniki. Najważniejsze z nich dotyczą dostępu do rynków zbytu dla firm, dostępności komunikacyjnej danej lokalizacji, zachęt podatkowych i ułatwień proceduralnych związanych z procesem inwestycyjnym (jasny stan prawny gruntów, infrastruktura, tzw. „szybka ścieżka inwestycyjna" itd.).

Inwestorzy coraz częściej zwracają również uwagę na inne elementy, które stanowią „wartość dodaną" obszarów inwestycyjnych: atrakcyjność wizualną otoczenia oraz możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane wspólnie przez podmioty współpracujące ze sobą w ramach Parku. Stąd rosnąca popularność idei Zielonych Parków Przedsiębiorczości, które łączą cechy tradycyjnych parków przemysłowych z elementami prośrodowiskowymi.

Projekt ZPP zakłada ścisłą współpracę firm działających na terenie Parku, samorządów i społeczności lokalnej - w ramach której dany Park funkcjonuje - reprezentowanej przez organizacje pozarządowe i szkoły. Wdrożenie projektu ZPP przynosi korzyści wszystkim partnerom. Partnerska współpraca ma formę uczestniczenia w pracach tzw. Komitetu Sterującego ZPP, składającego się z przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w ZPP, który decyduje o działaniach podejmowanych na terenach Parku.

Korzyści dla społeczności lokalnych:

 • podniesienie jakości życia na danym terenie,
 • nowe miejsca pracy w powstających i rozwijających się firmach,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania,
 • zadbane i atrakcyjne tereny ZPP otwarte dla okolicznych mieszkańców,
 • współpraca firm, samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej

Korzyści dla samorządów:

 • nowe miejsca pracy,
 • obniżenie oddziaływania firm na środowisko naturalne,
 • możliwość angażowania firm w projekty na rzecz społeczności lokalnych,
 • wpływy do budżetu gminy ze sprzedaży lub dzierżawy gruntów oraz podatków od prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści dla firm:

 • wizerunek firmy przyjaznej dla środowiska,
 • obniżenie kosztów działania,
 • wspólne projekty na rzecz ochrony środowiska,
 • podniesienie wartości nieruchomości i większe bezpieczeństwo na danym obszarze,
 • dostępność komunikacyjna (dobra infrastruktura drogowa i oznakowanie),
 • atrakcyjne i zadbane otoczenie firmy.

Projekt jest realizowany na zasadach obowiązujących w ramach Programu Czysty Biznes.

Więcej informacji nt. Zielonych Parków Przedsiębiorczości znajdziesz w Publikacjach.

Kontakt:
Jacek Chyla
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
tel. 0 12 430 24 65, 430 24 43, wew. 23
e-mail: jacek.chyla@fpds.pl

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<